Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Dönüşüm Programı Kapsamındaki Kurumların Mevcut Binalarında Dönüşümü
27.8.2019

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız’ın imzasıyla 23.08.2019 tarihinde valiliklere gönderilen genelge ile “Dönüşüm Programı Kapsamındaki Kurumların Mevcut Binalarında Dönüşümü” konusuna açıklık getirildi. Buna göre; dönüşüm kapsamında açılan okullardan 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar mevcut binasında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında özel okul haricinde başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyen ve dönüşeceği kuruma ait diğer şartları taşıyanlardan, aynı Yönetmeliğin 5. maddesinin (k) , (l), (m) bentlerinde belirtilen belgelerin yeniden istenmeyeceği duyuruldu.

Genelgede belirtilen Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (k) , (l), (m) bentleri ise şu şekilde:

k) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek ibare:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez.

l) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor.

m) Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgede karar ve gerekçeleri şu şekilde açıklandı:

“Faaliyetlerine temel lise, ortaokul, ilkokul veya okul öncesi eğitim kurumu olarak devam eden kurumlardan mevcut binalarında özel okul haricinde başka bir özel öğretim kurumuna dönüşme başvurusunda bulunanlardan hangi belgelerin isteneceğine yönelik Bakanlığımızca farklı illere çeşitli zamanlarda ilgi görüş yazıları ve benzerleri ile cevaplar vermiştir. Ancak dönüşüm için verilen sürecin tamamlanmak üzere olması ve bu süreçte doğacak olan mağduriyetlerin önlenmesi adına Bakanlığımızca talepler yeniden değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirme sonucunda 5580 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereği dönüşüm kapsamında açılan okullardan 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna kadar mevcut binasında, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında özel okul haricinde başka bir özel öğretim kurumuna dönüşmek isteyen ve dönüşeceği kuruma ait diğer şartları taşıyanlardan aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (k) , (l), (m) bentlerinde belirtilen belgelerin yeniden istenmemesinin uygun olacağı kanaati oluşmuştur.

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin iş ve işlemlerin bu açıklamalar doğrulusunda yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim”