Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşümü...
9.3.2017

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Valiliklere ilettiği yazıda; 687 sayılı KHK 'nın 6. maddesinde ifade edilen "Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere.." ibaresine açıklık getirildi.

Söz konusu yazıyla; "..hâlihazırda faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinden dönüşüm programı kapsammda herhangi bir  kurum  bulunmadığı" ifade edilerek 687 sayılı KHK hükümlerine göre işlem yapılması istendi.

Buna göre; Etüt eğitim merkezleri  "En geç 29/7/2017 tarihine kadar ; Okul,  Çeşitli kurslar, Özel eğitim okulu, Motorlu taşıt sürücüleri kursu,  Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, Uzaktan öğretim kurumu, Özel öğretim kursu özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirililecek ve kurum açma iznlerini buna göre düzenleyecek, bunu sağlayamayan Etüt Eğitim Merkezleri için sürekli kapatma işlemi uygulanacaktır.


 

Sayı   : 35235946410.06-E.3079788                                                           08.03.2017

Konu  : Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri  Dönüşüm  İşlemleri

................. VALİLİĞİNE

(İ Milli Eğitim Müdürlüğü)

 

İlgi        : a) 09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname.

               b) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu.

               c) Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği.


İlgi (a) Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı Maddesiyle 5580 say1h Kanunun geçici 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "Bu fıkranın yayımı tarihinde faaliyet gösterenlerden dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç olmak üzere, halen faaliyette olan öğrenci etüt eğitim merkezleri, faaliyetlerine 1/7/2017 tarihine kadar devam edebilirler. En geç 29/712017 tarihine kadar bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının  (c), (g), (h),  (i), (k), (o) ve  (o) bentlerinde tanımlanan özel öğretim kurumlarından birinin gerektirdiği şartlara uygun hale getirilmeyen ve kurum açma izni buna göre düzenlenmeyen öğrenci etüt eğitim merkezleri hakkında sürekli kapatma işlemi uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir." hükümleri yer almaktadır.

Kanunda yer alan “…dönüşüm programına alınan öğrenci etüt eğitim merkezleri hariç…”ibaresi;  ilgi (b) Kanunun Geçici 5 inci maddesi hükümlerine göre 1/9/  2015 tarihine kadar dönüşüm programına başvuran ve    2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine kadar mevzuatta öngörülen şartları karşılamaları kaydıyla dönüşebilecekleri bir özel okul taahhüdünde bulunan kurumları  kapsamaktadır.  Ayrıca bu haktan yararlanacak kurumların dönüşüm programına başvuru sürecinde taahhüt ettikleri aşamalara uygun hareket etmiş olmaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra, halen faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinden ilgi (a) Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda,  mevcut binalarında bir özel öğretim kurumuna dönüşecek olanların işlemleri ilgi (c ) Yönetmeliğin  “Kurumların Dönüşümü”     başlığındaki 15 inci madde hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir.  Dönüşüm programına dahil olmayan öğrenci etüt eğitim merkezleri ile dönüşüm programına dahil olduğu halde, taahhüt ettiği aşamalara uygun hareket etmemiş olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin faaliyetleri ilgi (a) Kanun Hükmünde Kararname hükümleri doğrultusunda sona erecektir.  Buna göre;  dönüşüm programına dahil olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinin, dönüşüm programı kapsamında taahhüt ettikleri kuruma dönüştükleri ya da taahhütlerine uymayarak dönüşüm programı kapsamını dışına çıktıkları anlaşılmaktadır. Bu nedenle, hâlihazırda faaliyette bulunan öğrenci etüt eğitim merkezlerinden dönüşüm programı kapsammda herhangi bir  kurum  bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda gerekli iş ve işlemlerin ilgi  (a) Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre tamamlanması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Kemal SAMLIOGLU

Bakan a.

Genel Müdür V.