Online İşlem Merkezi
Giriş
Yardım       Yeni Kayıt
Sınav Sonuçları
Giriş
Yardım
MEB Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi Değişiklikleri Yayınlandı.
1.7.2017

MEB Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi Değişiklikleri Yayınlandı. 1.7.2017

  • ÖÖKG Müdürlüğü Öğrenci Etüt Eğitim Merkezlerinin Dönüşüm İşlemlerine de açıklık getirdi.
  • 30/06/2017 tarihli ve 10073640 sayılı Makam Onayıyla değiştirilen Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi yayınlandı.

Değişik Yönerge’de;

-Ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında bulunması gereken bölümler

-Sosyal etkinlik merkezlerinde bulunması gereken bölümler

-Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin okul öncesi eğitim kurumuna dönüşümü

ile ilgili konular ayrı başlıklarda verildi

Genel Müdürlük Valiliklere gönderdiği yazıda (30.06.2017-10088395) Etüt Eğitim Merkezlerinin Özel Okulöncesi kurumlara dönüşümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

  1. Öğrenci etüt eğitim merkezlerinden okul öncesi eğitim kurumuna dönüşüm için en geç 29/7/2017 tarihine kadar müracaat eden ve kurum açma izni düzenlenecek kurumlara, internet sitemizde yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin Geçici 11 inci maddesindeki; "(1) Kanunun Geçici 5 inci maddesi kapsamda okul öncesi eğitim kurumuna mevcut binalında dönüşecek olan öğrenci etüt eğitim merkezlerinde bir öğrenci için en az 1 m2  alan düşecek  şekilde oyun bahçesi düzenlenir. (2) Dönüşecek bu öğrenci etüt eğitim merkezlerinin mevcut bunalanın zemin katının en az 40 m2 lik alanı herhangi bir şekilde bölünmeden oyun bahçesi olarak düzenlenebilir. (3) Bu madde kapsamda, öğrenci etüt   eğitim  merkezlerinden   dönüşerek  açılan  okul  öncesi  eğitim  kurumlan,   2018-2019 öğretim yılı sonuna kadar kurumlarını bu Yönergede belirtilen standartlara uygun hale getirirler. Ayrıca bu kurumların kontenjan artırımına yol açacak yerleşim planı değişikliklerinde, 2018-2019 öğretim yılı sonu beklenmeksizin bu Yönergede belirlenen şartlar aranır” hükümler doğrultusunda işlem yapılması,
  2. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin Geçici 18 inci maddesine göre 1/7/2017 tarihine kadar dönüşüm talebinde bulunan kurumlardan 1/7/2017 tarihinden sonra farklı bir eğitim kurumuna dönüşmek isteyen kurumların dilekçelerini güncellemelerine imkan sağlanması,
  3. 1/7/2017 tarihine kadar dönüşüm başvurusunda bulunmayan kurumlardan 29/7/2017 tarihine kadar müracaat eden kurumların dönüşüm işlemlerinin,  Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 15 inci maddesi[1] ile internet sitemizde yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesinin Geçici 11 inci maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.

Denildi

[1] Kurumların dönüşümü MADDE 15 – (1) Daha önceden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alan kurumların kurucuları, mevcut kurumunu bir başka kuruma dönüştürmek istemesi hâlinde; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde sayılan belgelerle birlikte Genel Müdürlükçe belirlenerek internet sayfasında yayınlanan standartlarda belirtilen şartları yerine getirerek valiliğe müracaat eder. Kurumun okula dönüştürülmek istenmesi hâlinde aynı fıkranın (k), (l) ve (m) bentlerinde belirtilen belgeler de istenir. Valilikçe yaptırılacak inceleme sonucunda uygun görülmesi ve bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde üç aylık bekleme süresi dışındaki şartların da yerine getirilmesi hâlinde (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde eski kurum kapatılır ve yeni kuruma kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı (Değişik ibare:RG-5/7/2014-29051) (EK-2) ve (EK-2/A) veya (EK-3), (EK-3/A) ve (EK- 3/B) düzenlenerek dönüşüm sağlanır. (2) Okul türü dönüşümlerinde mevcut okulun kademeli kapatılarak yerine açılmak istenen okul türüne kademeli kurum açma izni verilir. Dönüşüm nedeniyle kademeli kapanan ve açılan okulların toplam kontenjanları bina kontenjanını geçemez. (3) (Ek:RG-8/8/2015-29439) Bir başka kuruma dönüşmek amacıyla başvuru yapan kurumların müracaat tarihinden önce yapılan (Değişik ibare:RG-20/6/2017- 30102) inceleme/soruşturma/denetimleri sonucunda kuruma, Kanun kapsamında idari para cezası verilmesi hâlinde idari para cezasının ödenmesinden sonra; (Değişik ibare:RG- 12/4/2016-29682) hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı adlî veyahut idarî soruşturma bulunması halinde bu soruşturma/soruşturmalar sonuçlandıktan sonra dönüşüm talebi değerlendirmeye alınır.