Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Sınav Sonuçları E-Satış Sınav Yanıtlama Online Sınav Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

Bazı Alanlardaki Ortaöğretim Öğretmenleri Özel Ilköğretim Kurumlarında Görevlendirilebilecek!...

21/07/2009

İlköğretim Kurumlarına “İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik, Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar." da  atanabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Valiliklere gönderdiği 15.07.2009 tarihli ve 6868 sayılı yazılarında Özel İlköğretim Kurumlarında görevlendirilecek öğretmenlere ilişkin olarak Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı Kararına göre ortaöğretim öğretmeni olarak atanan Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji öğretmenlerinin özel ilköğretim kurumlarında görevlendirilebilecekleri bildirildi.
Aralarında ÖZ-DE-BİR’in de olduğu altı Özel Öğretim Kurumu, konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığına ortak imzalı bir başvuruda bulunmuştu.

Söz konusu yazının örneği:

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

 
Sayı:B.08.0.ÖÖG.0.19.03.02-P1/6868                                                         15.07.2009
Konu: Özel İlköğretim Kurumlarında görevlendirilecek
Öğretmenler Hakkında

……………………………VALİLİGİNE

(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

 
İlgi: a) 22/09/2008 tarihli ve B.08.0.ÖÖG.0.19.01.03/284-P2/57558 sayılı yazı,
       b)Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı Kararı.        

Valiliğinize göndermiş olduğumuz ilgi (a) yazı üzerine Bakanlığımıza göndermiş olduğunuz yazılarda. özel ilköğretim  kurumlarında  Türkçe,  Sosyal Bilgiler,  Fen Bilgisi ve  İlköğretim  Matematik dersi öğretmeni bulmada sıkıntılar yaşandığı belirtilmiştir.

Temmuz 2009 tarih ve 2622 Sayılı Tebliğler Dergisinde Yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi (b) Karar'ın 7'nci maddesinin (b) bendinde; "İlköğretim alan öğretmenliklerine; yükseköğretim kurumlarının ilköğretim alan öğretmenliği programlarından mezun olanlar,

İlköğretim Türkçe, Sosyal Bilgiler, Matematik, Fen ve Teknoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlarla ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise Türkçe alanına Türk Dili ve Edebiyatı; Sosyal Bilgiler alanına Tarih ve Coğrafya; İlköğretim Matematik alanına Matematik, Fen ve Teknoloji alanına Fizik, Kimya ve Biyoloji alan öğretmenlikleri programından mezun olanlar." atanır.

Geçici 4 ve 5'inci maddelerinde ise; "14/07/2005 tarihli ve 192 sayılı Kurul Karan ile 2006-2007 öğretim yılından itibaren uygulamadan kaldırılan "İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret)" alan öğretmenliğine, Karar eki çizelgede kaynak gösterilen yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile 2006-2007 Öğretim yılında ilgili fakültelerden bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, "Teknoloji ve Tasarım" alanı öğretmenliğine atanmalarına herhangi bir öncelik tanınmadan devam edilir.

İş Eğitimi (İş ve Teknik Eğitimi, Ev Ekonomisi, Ticaret) öğretmeni olarak görev yapmakta iken bu dersin 14/07/2005 tarihli ve 192 sayıh Kurul kararı ile kaldırılması sonucu; 15/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Kurul karının Geçici 10'unc maddesine göre Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliğine alan değişikliği yapılan öğretmenlerden, mezun oldukları yükseköğretim programı bu kararda belirtilen alanlara kaynak teşkil edenler, istemeleri halinde bu alanlara geçirilirler." hükmü getirilmiştir.

Bu nedenle; söz konusu Kararın yayımlandığı tarih itibariyle özel ilköğretim kurumlarının Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi ve İlköğretim Matematik dersi ile Teknoloji ve Tasarım dersi öğretmenliğinde görevlendirileceklerde yukarıda belirtilen esaslara göre işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

DAĞITIM:  B Planı

*Talim ve Terbiye Kurulu'nun 07/07/2009 tarih ve 80 sayılı Kararı. >>>     

*"MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR İLE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE İLİŞKİN ESASLAR" >>>