Kurumsal İşlemler Banka Hesapları Öğrenci Sınav Sonuçları Kurum/Bayi Sınav Sonuçları E-Satış Video Çözümler

Derneğimize ait kurumsal uygulamalara sağ tarafta bulunan bu menüden ulaşabilirsiniz.

ÖZDEBİR Tüzüğü

06/01/2022

ÖZEL EĞİTİM-ÖĞRETİM DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ*

 

BÖLÜM – I

Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1 - Derneğin adı: Özel Eğitim-Öğretim Derneği’dir.

Madde 2 - Derneğin kısa adı: ÖZDEBİR'dir.

Madde 3 - Derneğin Merkezi: ANKARA- Çankaya’dadır.                   

Madde 4 - Dernek yurt içinde şube açabilir.

BÖLÜM-II

Derneğin Amacı:

Madde 5- Derneğin amacı, özel öğretim kurumları arasında eğitim öğretimle ilgili işbirliği ve dayanışmayı sağlamak, resmi ve özel kurumlarda üyelerini ve üye kurumları temsil etmek; çağdaş eğitim anlayışı içinde özel öğretim kurumlarının gelişmesi için çalışmalar yapmaktır.

Amacın Gerçekleşmesi İçin Yapılacak Çalışmalar:

Madde 6 – Dernek amacını gerçekleştirmek için başlıca şu çalışmaları yapar:

a)      Üye kurumların verdikleri eğitim öğretim hizmetlerinin ciddi, düzenli ve sistemli olması için destekleyici, teşvik edici, düzenleyici çalışmalar yapmak.

b)      Reklam ve ilânlarda gerçeğe aykırı, öğrenci ve veliyi yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında rapor düzenleyip ilgili makamlara duyurmak.

c)       Milli Eğitim Bakanlığından gerekli izni almadan eğitim-öğretim faaliyeti gösteren özel öğretim kurumlarının durumlarını izlemek ve gerekli görülenleri ilgili makamlara bildirmek.

d)      Test bürosu, Test Merkezi gibi Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda yer almayan, kaçak olarak öğretim yapan yerlerin durumlarını izlemek.

e)      Derneğe üye olmayan özel öğretim kurumları karşısında, dernek üyelerinin her türlü hak ve menfaatlerini korumak, kollamak.

f)        Üyeleri arasında mali yardımlaşmayı sağlamak için dernek bünyesinde yardımlaşma sandığı kurmak.

g)      Özel öğretim kurumlarının çalışmalarını anlatmak için toplantı ve konferanslar düzenlemek, yayınlar hazırlamak, basıp dağıtmak.

h)      Eğitim-Öğretim konuları ile ilgili seminer, sempozyum, konferans, panel, münazara veya benzeri bilimsel toplantılar yapmak.

i)        Türkiye genelinde veya iller bazında deneme sınavı yapmak.

j)        Gazete, Dergi, Test Dergisi, çıkarmak, test üretmek, ders ve test kitapları hazırlamak, hazırlatmak ticaretini yapmak, yayınevi, matbaa, ajans kurmak, işletmek veya bu hizmetleri satın almak.

k)      5253 Sayılı Dernekler Kanunun ilgili maddesine göre gerekli izin alınmak suretiyle eğitimle ilgili çeşitli Radyo, Televizyon ve Video programları hazırlamak, hazırlatmak,

l)        Eğitimle ilgili bilgisayar programları hazırlamak, hazırlatmak, dahili ve harici ticaretini ve her türlü bilgisayar servis hizmetlerini yapmak,

m)    Her derecede eğitim kurumu inşaatı yapmak, eğitim kurumu açmak, işletmek, satın almak, açmış olduğu kurumları satmak veya hibe etmek,

n)      Üyelerine sosyal tesis veya misafirhane yapmak, bu tesisleri işletmek,

o)      Dernek ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, her türlü inşaatı yaptırmak ve tüm malları üzerinde her türlü ayni hak tesisini gerçekleştirmek, banka kredisi kullanmak,

p)      Bu faaliyetleri gerçekleştirmek amacı ile gerçek ve tüzel kişilerle vakıflar kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak.

q)      5253 Sayılı Dernekler Kanunun ilgili maddesine göre gerekli izin alınmak suretiyle eğitim ve öğretimle ilgili olarak uluslararası ilişkilerde bulunmak, araştırma ve incelemeler yapmak.

r)       Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

s)       Derneği illerde temsil etmek amacıyla, yönetim kurulunun uygun göreceği sayıda il temsilcisi seçmek veya o ildeki üyelere seçtirmek, görev ve yetkilerini belirlemek.

t)       Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

u)      Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

v)      Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.

Madde 7 - Dernek siyaset ile uğraşmaz ve hiç bir siyasal amaç taşımaz. Herhangi bir siyasi kuruluşa yardım yapamaz.

BÖLÜM – III

Derneğe Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılmanın Şart ve Şekilleri

Üye Olma Hakkı

Madde 8- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üyelikten Çıkma

 Madde 9- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 10- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

                1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

                2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

                3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

                4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Onur Üyeliği

Madde: 11- Derneğin kuruluşunda görev alan eski üyeler ile Türk Milli Eğitimine ve derneğin amaçlarına katkı ve yardımı bulunan kişilere yönetim kurulun kararı ile onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilir, konuşma yapabilirler. Ancak; genel kurulda oy kullanamazlar, organlarına seçilemezler, ödenti vermezler. Onursal üyelik verilenlere “Onur Belgesi ve “Kimlik Kartı” verilir.

BÖLÜM – IV

Derneğin Organları:

A) Genel Kurul

B) Yönetim Kurulu

C) Denetleme Kurulu

A) Genel Kurul:

Madde 12- Derneğe kayıtlı üyelerden teşekkül eder. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

TOPLANMA ZAMANI

Madde 13-

A) Genel Kurul Toplantısı üç yılda bir Aralık ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan Toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu ve toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

B) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Madde 14- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.

Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kurulana verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Madde 16 – Genel Kurul derneğin en yüksek mercii olup, kanunların kendisine verdiği ve bu ana tüzükle diğer organlara verilmemiş olan yetkileri kullanır.

Genel Kurul toplantılarında gündemde belirtilmiş hususlar görüşülür, karara bağlanır.

Genel Kurulun Başlıca Görev ve Yetkileri Aşağıda Gösterilmiştir:

a)      Derneğin bütçesini görüşüp karara bağlamak,

b)      Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a arz olunan ve Denetleme Kurulu tarafından Genel Kurul’a arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak.

c)       Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerini seçmek,

d)      Derneğin hesaplarını tetkik etmek, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını görüşüp karara bağlamak ve gereğinde bu organları ibra etmek,

e)      Genel Kurul üyelerinden hazır bulunanların 1/10’u tarafından müzakeresi talep edilen hususları gündeme dahil ederek karara bağlamak,

f)       Derneğin gaye ve hedeflerine ulaşabilmesi için Yönetim Kuruluna umumi direktif ve yapılacak tesis ve işler için yetki vermek,

g)      Ana tüzükte değişiklik yapmak,

h)      Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek ve neticede bakiyenin nereye verileceğini tayin etmek,

i)        Ana tüzüğün diğer maddelerinde bildirilen yetkileri kullanmak,

j)        Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarını, çıkarmayı takip eden İlk Genel Kurulda dinlemek ve karara varmak,

k)   Dernek için gerekli taşınır, taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, işletilmesi, mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi; inşaat yaptırılması ve bu amaçlarla gerektiğinde ileriye yönelik borçlanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 17- Genel Kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kutuya atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

Madde 18- Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.”

B) Yönetim Kurulu:

Kuruluş:

Madde 19-Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla, iki yıllık süre için üyeler arasından seçilen (7) asil (7) yedek üyeden teşekkül eder, Yönetim Kulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye, temsilci gönderemez ve başka bir üyeye vekil sureti ile oyunu kullandıramaz.

Kurul, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI

Madde 20- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinden getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse; genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerden birinin istemi üzerine sulh hukuk hâkimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı Zamanı:

Madde 21 -Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Her toplantıda müteakip toplantı gün ve saatini tespit eder.

Görüşmelerin Yönetimi:

Madde 22- Yönetim Kurulu ilk oturumunda üyeleri arasından en yaşlı üye tarafından yönetilir. Bu toplantıda aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, bir genel sekreter ve bir de muhasip üye seçerler.

Toplantıda alınan kararlar üyeler tarafından imzalanır.

Görev ve yetkileri:

Madde 23 -Yönetim Kurulu

a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b)      Genel Kurulun kararlarının doğrultusunda çalışma programı hazırlamak, bütçeyi görüşmek ve Genel Kurula sunmak.

c)       Dernek Yönetim Kurulu Başkanının çalışma programını tespit etmek ve gerekli gördüğü salahiyetleri vermek.

d)      Olağan ve Olağanüstü Kurul toplantılarına karar vermek.

e)      Genel Kurulca yapılmasına karar verilen işler için mukavele yapmak.

f)       Derneğe üye kabul etmek ve çıkarmak.

g)      Personel ihtiyacına göre kadro yapmak ve personel ücretlerini tayin etmek.

h)      Yönetim Kurulu üyelerinin ekserisi tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan hususları karara bağlamak.

i)        Ana tüzüğün diğer maddelerinin verdiği yetkileri kullanmak.

Kararlar:

Madde 24-Yönetim Kurulunda kararlar açık oyla veya salt çoğunlukla verilir. Yönetim Kurulu kararları tasdikli bir karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imza edilir.

Başkan:

Madde 25 — Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda derneğin başkanıdır. Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye istinaden Başkan, derneği yurt içinde ve dışında temsil eder. Derneğin adına beyanatta bulunur.

Mazereti halinde ikinci başkan yetkilidir.

C) Denetleme Kurulu:

Kuruluş:

Madde 26 — Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından ve Dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur. Görev süreleri iki yıldır.

Denetçiler:

Madde 27 —

a)      Derneğin defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, yapılan sarfiyatın kararlara ve müspet evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik ederler. Gerektiğinde Yönetim Kurulundan izahat talep ederler.

b)      İki yıllık idari ve mali denetleme sonuçlarını bildiren bir rapor hazırlarlar ve Genel Kurul'a sunarlar.

c)    Denetçiler Genel Kurul'a karşı sorumlu olup en az altı ayda bir Dernek kasasının ve menkul, gayrimenkullerin sayımını yaparlar. Derneğin banka hesaplarını hareket ve bakiyelerini bizzat sorarlar ve bunların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu tetkik ederler.

d)      Denetçiler derneğin para muamelelerinde yolsuzluk veya suiistimal tespit ettikleri takdirde keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirerek tahkikatın selameti için mes'ullerine işten el çektirilmesini talep edebilirler.

Yönetim Kurulu da bu talebi reddettiği veya talep tarihinden itibaren 7 gün içinde toplanmadığı takdirde Genel Kurul'u toplantıya çağırırlar.

Şubelerin Kuruluşu:

Madde 28 —Şube açılmasına Genel Kurul karar verir. Şube açılacak yerde en az altı aydan beri oturan kişiler arasından üç kişi seçilerek kendilerine Yönetim Kurulunca düzenlenen yetki belgeleri gönderilir.

Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülkiye amirliğine yazılı başvuru yapılır. Bu yazıda; kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve uyruğu ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

Şube Organları:

Madde 29— Her şubede,

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

 oluşturulur.

Şube Genel Kurulu:

Madde 30 — Şube Genel Kurulları şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. Şubeler olağan genel kurullarını iki yılda bir olmak üzere genel merkez genel kurullarından ıkı ay önce yapmak zorundadırlar. Şube genel kurullarının toplantıya çağrılması toplantı yeter sayısının hesabı, toplantının yapılış usulü, toplantıda görüşülecek konular ve kararlar için dernek genel kurulu ile ilgili maddeler uygulanır.

Şube Genel Kurulları şubeyi ilgilendiren konularda dernek genel kurulunun haiz olduğu yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu:

Madde 31 — Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki yıl görev yapmak üzere gizli oy ile seçilen (5) asil, ( 5 ) yedek üyeden oluşur. Seçimleri izleyen yedi gün içinde Şube Yönetim Kuruluna seçilen üyeler en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak aralarından bir başkan, bir ikinci başkan, bir sekreter ve bir de muhasip üye seçmek suretiyle görev bölümü yaparlar.

Şube Yönetim Kurulları şubeye ait iş ve işlemleri ve yönetim kurulunca yapılacak görevleri şube alanına münhasır olmak üzere, dernek yönetim kuruluna tanınan yetkileri kullanarak, tüzükte belirtilen esaslara ve Dernek Yönetim Kurulunun direktiflerine uygun olarak yerine getirir ve yürütür.

Şube Denetleme Kurulu:

Madde 32— Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunca iki yıl görev yapmak üzere seçilen (3) asil ve (3) yedek üyeden oluşur.

Şube Denetleme Kurulu denetleme görevini şube işlemlerine münhasır olmak üzere, genel merkez denetleme kurulunun görev ve yetkilerinde belirtilen şartlarına tabidir.

Şubenin Genel Kurulda Temsili:

Madde 33 — Şubeler, Dernek Genel Kurulunda Şube yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile Şube Genel Kurulunca seçilecek 2’şer delege marifetiyle temsil edilir.

ŞUBELERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR:

Madde 34- Şubeler Dernek Genel Merkezinin tutmakla yükümlü oldukları defterleri şubeleri için tutarlar. Şube organları bu tüzükte Dernek Genel Merkezinin yapmakla yükümlü oldukları görevleri yapmakla yükümlüdürler.

Dernek Yönetim Kurulu Şube Yönetim Kurullarının alacağı kararlardan hangilerinin kendi onayı ile uygulanacağını belirlemeye yetkilidir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

BÖLÜM - V

Mali Hükümler

Derneğin Gelirleri

Madde 35-

a) Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.

b) Bağış ve yardımlar,

c) Müsamere, konser, gezi vb. gibi faaliyetler gelirleri, 

d) Derneğin mal varlığından ve lokal işletme gelirleri,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,

f) Diğer gelirlerden

oluşur.

Dernekler mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Madde 36- Dernek, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına taşınır ve taşınmaz alımlarında, inşaat yapımlarında genel kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

GELİR VE GİDERDE USUL

Madde 37- Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Ek-13’te yer alan Gider Makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ek-14’te yer alan Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ek-15’te yer alan Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Bastırılan belgelerin adedi ile seri ve sıra numaralarının, on beş gün içinde basımevleri tarafından mülki idare amirliğine bildirilmesi zorunludur.”

Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

YETKİ BELGESİ

Madde 38- Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

BEYANNAME VERİLMESİ

Madde 39-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

DERNEĞİN HARCAMALARI

Madde 40- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinin çift imzası ile mümkündür. Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

TAŞINMAZ MAL EDİNME

Madde 41- Dernekler genel kurullarının yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

TEMSİLCİLİK

Madde 42- Dernekler, gerekli gördükleri yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilirler. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilemezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciler yönetim kuruluna karşı sorumlu olup, yönetim kurulunun verdiği görevleri yerine getirirler. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 43- derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu, derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplanıldığında genel kurula sunar.

Madde 44 — Derneğin giderlerinin ne yolda yapılacağına Yönetim Kurulu karar verir.

BÖLÜM – VI

Çeşitli Hükümler

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 45- Dernek Kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır. 

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı Belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Ancak, Alındı Belgesi Kayıt Defteri, Demirbaş Defteri ve Envanter Defterlerinin tutulması isteğe bağlıdır. Büyük Defterin onaylatılması zorunlu değildir.

Bu madde de sayılan ve Derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

 

DERNEĞİN FESHİ HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 46- Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte derneğin mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Tüzük Değişikliği:

Madde 47-Tüzük Değişikliği Genel Kurulun Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda Tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3’ünün çoğunluğu aranır.

Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’dür. Genel Kurulda Tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 48- Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

*Ankara Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün 29.12.2021 tarihli ve 88147 sayılı yazısıyla tüzük değişikliği incelenmiştir.

 PDF için tıklayınız